Luk ikon

Vedtægter

Vedtægter i Vojens Speedway Klub

STIFTET DEN 4. NOVEMBER 1975

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Klubbens navn er: Vojens Speedway Klub, forkortet til VSK. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union og er til enhver tid underlagt DMU`s love og vedtægter. Klubbens hjemsted er Haderslev Kommune. Klubbens værneting er til enhver tid på det sted, hvor formanden har sin bopæl.

§ 2. Klubbens formål:

At samle motorsports interesserede til sund fritids beskæftigelse, kammeratskab, sport, fællesudflugter og sammenkomster. Endvidere at arbejde for Speedwaysportens fremme, og at varetage medlemmernes interesser i motorsportssammenhæng. Samt at fremme hensynsfuld kørsel og søge at skabe sympati for motorsporten i Danmark.

§ 3. Optagelse af medlemmer:

Som medlem kan alle optages. Bestyrelsen skal godkende et nyt medlem. Er der tale om kørere under 18 år, skal mindst en af forældrene/værge ligeledes være fuldt betalende medlem. Det fastsatte kontingent betales ved indmeldelsen. Det tilstræbes i videste omfang, at disse erhverver sig officials licenser.
Klubbens kørere og officials skal være medlem af Vojens Speedway Klub.
Som medlem i VSK forventes det, at man ved hjælp af eget arbejde bidrager til, at klubben praktisk kan fungere. Arbejdet kan være af meget forskellig art og beskaffenhed, men fokus er rettet mod, at arbejdet ydes af ethvert medlem, da dette er klubbens eneste mulighed for det rent praktiske eksistensgrundlag.

§ 4. Medlemskontingent:

Kontingentet skal betales via DMU’s medlemsportal på DMU’s hjemmeside. Kontingent kan kun fastsættes af generalforsamlingen. Betaling skal være gemmenført hos DMU senest 2 dage før deltagelse på generalforsamlingen. Udmelding sker automatisk for alle medlemmer den 31. december ved årets udløb.

§ 5. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest med udgangen af februar måned.
Indkaldelsen til generalforsamlingen samt dagsorden bekendtgøres på klubbens
hjemmeside senest 21 dage før denne finder sted.
Forslag eller forandringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indgives skriftlig til formanden senest 10 dage forud for generalforsamlingen.
Stemmeret har alle betalende medlemmer der er fyldt 16 år og som har
betalt kontingent senest 2 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligtfremmøde. Indbudte gæster kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 6. Dagsorden:

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab & budget
5. Kontingent
6. Behandling af indkommende forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

Protokol/referater fra bestyrelsesmøder og andre forhandlinger skal medbringes
til generalforsamlingen, således at de fremmødte kan få dem til gennemsyn, efter
ønske.

§ 7. Generalforsamlingens ledelse m.v.:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dirigenten
bestemmer afstemningsmåden. Dog skal alle afstemninger og valg ske skriftligt
såfremt 1 af de fremmødte stemmeberettigede forlanger det.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat, hvor også forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges på samme generalforsamling.

§ 8. Bestyrelse – valg:

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og består af 5 eller 7 medlemmer (formand, næstformand, kasserer samt 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer) og er bemyndiget til, at varetage klubbens sportslige og administrative funktioner, samt træffe beslutninger herom af økonomisk art. Ønsker bestyrelsen eller kasserer hjælp til regnskab og bogholderi kan dette gøres ekstern.
Bestyrelsen der vælges på generalforsamlingen, konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. Dog vælges Formand af generalforsamlingen.
Valgene gælder for en 2 års periode. På lige årstal afgår 3 og på ulige årstal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter for 1 år.
Klubbens revisorer jf. folkeoplysningslovens § 5 stk. 4, vælges udenfor bestyrelsen for 1 år. Klubben tegnes af formanden alene i relation til banker, myndigheder, presse m.v. Ethvert fuldt betalende medlem kan lade sig opstille til bestyrelsen. Enhver ny kandidat til bestyrelsen, skal kort overfor generalforsamlingen begrunde sine hensigter med sin opstilling til bestyrelsen. Genopstillede kandidater har ret til, såfremt det ønskes, at komme til orde inden valghandlingen.

§ 9. Forretningsorden:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Formanden leder bestyrelsesmøderne og drager omsorg for, at der føres forhandlingsprotokol/referat. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes funktioner. Alle medlemmer kan forlange, at se referater/ protokoller fra bestyrelsesmøder samt andre forhandlingsreferater.
Klubbens bestyrelse kan ikke uden forudgående godkendelse af en generalforsamling godkende et projekt, som forudsætter gældssætning af klubben for at kunne blive iværksat.

§ 10. Regnskab:

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab og status forelægges på den årlige generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status fremlæges en time før generalforsamlingen til gennemsyn for de medlemmer der ønsker det.

§ 11. Revision:

På generalforsamlingen vælges for et år af gangen 2 revisorer.
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

§ 12. Klubbens gæld:

Klubben hæfter kun med sin formue.
Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke for klubbens gæld.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om de emner, der ønskes behandlet.
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

§ 14. Vedtægtsændringer:

Forandring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

§ 15. Klubbens ophævelse:

Klubben kan ophæves på bestyrelsen eller medlemmernes initiativ ved en ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte
Stemmer derfor.
De således afholdte generalforsamlinger bestemmer ligeledes over klubbens midler.

§ 16. Æresmedlemmer:

Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer.

Således ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling
Vojens den 15. januar 2019